Regulamin konkursu Wzmacniacz 2015

Konkurs Wzmacniacz II

Regulamin Przystąpienia do konkursu Wzmacniacz, organizowanego przez Fundację Ramtamtam, współfinansowany ze środków Gminy Sopot

1. Informacje ogólne

1. 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam z siedzibą w Sopocie przy ulicy 1 Maja 3i.

1.2. Fundatorem nagród jest Fundacja Ramtamtam.

1.3. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2015 r.

1.4. Oficjalna strona internetowa konkursu, znajduje się pod adresem: www.ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Cel konkursu.

2.1. Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego młodzieży oraz integracja środowisk młodzieżowych, wspieranie amatorskiej twórczości wśród młodzieży, wsparcie młodych utalentowanych twórców oraz zespołów muzycznych prezentacja ich artystycznych osiągnięć, umożliwienie im zebrania doświadczeń, wsparcie w motywacji do działania i samokształcenia, umożliwienie prezentacji ich osiągnięć, wsparcie realizacji i produkcji muzycznej, zwiększenie wpływy kultury na życie społeczne.

3. Uczestnictwo w konkursie.

3.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

3.2 W konkursie mogą wziąć udział zespoły muzyczne i pojedynczy muzycy, którzy nie mają w swoim dorobku artystycznym płyty długogrającej.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zapisanej osoby bądź osób do konkursu, w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści artystyczne zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru konkursu.

4. Etap I konkursu Wzmacniacz

4.1 Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy, który może pobrać ze strony ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

4.2 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma autorskimi utworami muzycznymi w postaci dwóch plików mp3 należy przesłać na adres fundacja@ramtamtam.com. W temacie maila należy wpisać nazwę zespołu i hasło Wzmacniacz.

4.3 Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 23:59.

4.4. Z pośród nadesłanych prac Jury (Kamil Wicik, Przemysław Gulda) wyłoni 6 zespołów, które zostaną zaproszone do etapu II.

4.4. Ogłoszenie wyników etapu I nastąpi do 30 maja na stronie internetowej ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania koncertu (przesłuchania) dla wybranych zespołów konkursowych w celu dokładnego zapoznania się z repertuarem zespołu i ewentualnego wyboru utworu na składankę CD.

5. Etap II konkursu Wzmacniacz

5.1. 6 zespołów, które zakwalifikuje się do etapu II zobowiązanych jest do przesłania rider’ów do 15 czerwca, do godziny 23:59 na adres fundacja@ramtamtam.com. W tytule maila należy podać nazwę zespołu oraz hasło Rider.

5.2. W etapie II będą uwzględnione tylko zespoły, które nadeślą raider’y.

5.3. Etap II odbędzie się w Operze Leśnejw Sopocie, gdzie zostanie zorganizowana seria koncertów dla laureatów konkursu.

6. Etap III konkursu Wzmacniacz

6.1 Laureaci etapu I zostaną zaproszeni do nagrania dwóch utworów promujących ich działalność artystyczną.

6.2. Terminy nagrań będą ustalane indywidualnie z każdym zespołem. Cześć instrumentalna zostanie nagrana techniką na 100-tkę w Sali Koncertowej PFK w Sopocie. Ścieżki wokale zostaną nagrane oddzielnie, w Studiu Ramtamtam w Sopocie.

6.3. Po nagraniu utwory zostaną zmiksowane i zmasteringowane oraz wydane w postaci płyt CD.

6.4. Płyty zostaną przekazane dzienikarzom muzycznym, organizatorom festiwali oraz samym zespołom.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Prace muszą być pracami własnymi.

9.2. Zgłoszenie pracy oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

9.3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

9.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Organizatorzy mają prawo do zmiany puli nagród i wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest bardzo wysoki. Organizatorzy mają również prawo do odstąpienia od części nagród jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest niewystarczający. Opiekunom nagrodzonych prac uczniowskich mogą być również przyznane nagrody i wyróżnienia

9.6. Decyzje podjęte przez Jury Przeglądu są niepodważalne i ostateczne.