SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2018

Nazwa fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Siedziba i jej adres:

ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot

Adres e-mail:

fundacja@ramtamtam.com

Data wpisu do KRS:

23 stycznia 2013 r.

Numer KRS:

0000447236

Numer REGON:

146520479

Członkowie zarządu:

Rafał Serwatka – prezes

Michał Chełminacki – wice prezes

Tomasz Pacucha – sekretarz

Cele statutowe fundacji:

a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d) promocja twórców i dzieł muzycznych,

e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:

Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., jej głównym założeniem jest wsparcie i pomoc młodym i niedoświadczonym muzykom oraz zespołom w stawianiu pierwszych kroków na krajowej scenie muzycznej. Codziennie w siedzibie Fundacji dyżuruje przynajmniej jeden z jej członków, udzielając nieodpłatnych konsultacji i porad w zakresie artystycznym (brzmienie, aranżacja, dobór instrumentów) i technicznym (organizacja koncertów, logistyka), dostępnych dla każdego zainteresowanego.

W roku 2018 działania Fundacji Ramtamtam koncentrowały się na poszukiwaniu nowej siedziby, która umożliwiłaby rozwinięcie dotychczasowo podjętych działań, oraz realizację projektów planowanych na kolejne lata.

Podjęto współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, mającą na celu obopólne wsparcie w realizacji celów statutowych.

We kooperacji z Środowiskowym Domem Społecznym „Młodzieżowy Chopin” zorganizowano spotkania z młodzieżą podczas ferii zimowych. Podopieczni ŚDS-u, mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi realizacji dźwięku czy pracy w studiu nagraniowym.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

We współpracy z Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji podjęto działania w zakresie promocji lokalnych artystów, oraz stworzenia możliwości dotarcia do szerszego grona odbiorców dla młodych zespołów. Efektem były koncerty zorganizowane w ramach XVI Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych, który odbyły się w muszli koncertowej na Molo w Sopocie. Podczas darmowej, ogólnodostępnej imprezy na scenie zaprezentowały się zespoły Ilia oraz Karski.

Zdjecie 3

Zdjęcie 4

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2018 roku.

Przychody Fundacji w 2018 roku:

11 500,00 : PLN

Koszty Fundacji w 2018 roku:

10 300,14 : PLN

1 399,91 : PLN

Dane dodatkowe o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2018.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

nie dotyczy

d) 0.00 : PLN

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2018.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokości PLN

4,35 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Sumy bilansowe w bilansie za 2018 rok wyniosły PLN
– aktywa trwałe – 0,00 PLN
– aktywa obrotowe – 316,53 PLN
– fundusze własne – 3 500,00 PLN

– zobowiązania – 3 183,47 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2018 złożona została deklaracja CIT 8.

W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.