SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013
Nazwa fundacji:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam
Siedziba i jej adres:
ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot
Adres e-mail:
fundacja@ramtamtam.com
Data wpisu do KRS:
23 stycznia 2013 r.
Numer KRS:
0000447236
Numer REGON:
146520479
Członkowie zarządu:
Rafał Serwatka – prezes
Michał Chełminacki – wice prezes
Tomasz Pacucha – sekretarz
Cele statutowe fundacji:
a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,
b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,
c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,
d) promocja twórców i dzieł muzycznych,
e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,
f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji
zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,
g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,
h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.
Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:
Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., rok 2013 został poświęcony na
regulację kwestii formalnych związanych z Fundacją oraz wewenętrzną organizację działalności;
ponadto przygotowany został wniosek o dotację projektu WZMACNIACZ z budżetu Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu ‘Kultura – Interwencje’, w związku z brakiem dofinansowania
realizacja projektu została odłożona na rok 2014.
W roku 2013 Fundacja zrealizowała projekt KONCERT TRÓJMIEJSKICH ZESPOŁÓW na scenie
RAMTAMTAM, dofinansowany przez Gminę Miasta Sopotu. Impreza odbyła sie w sopockim klubie
S.F.I.N.K.S.700, na scenie zaprezentowały się młode zespoły z lokalnej sceny niezależnej: Splif,
Masturbated Fuckear oraz Who Cares About Hookers. W ramach projektu zrealizowano
następujące zadania:
(Gazeta Wyborcza Trójmiasto, dodatek ‘Co Jest Grane’)
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Scena-Ramtamtam-Splif-Masturbated-Fuckear-Who-Cares-AboutHookers-imp364221.html
(portal internetowy trojmiasto.pl)
c) Nagranie i produkcja płyt promocyjnych zawierających po jednym utworze z repertuaru
zespołów biorących udział w projekcie; płyty zostały rozdane pierwszym 50 uczestnikom imprezy;
Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2013 roku.
Przychody Fundacji w 2013 roku:
dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 1200,00 PLN
Koszty Fundacji w 2013 roku:
na cele statutowe: 1 444,11 PLN
administracja: 79,98 PLN
Dane dodatkowe o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2013.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Fundacja nie zawierała umów zleceń w roku 2013.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja nie udzielała pozyczek w roku 2013.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokośći 40,00 PLN
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Sumy bilansowe w bilansie za 2013 rok wyniosły 266,41 PLN

  • aktywa trwałe – 0 PLN
  • aktywa obrotowe – 266,41 PLN
  • fundusze własne – 175,91 PLN
  • zobowiązania – 90,50 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.
Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2013 złożona została deklaracja CIT 8.
W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.