SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2015

Nazwa fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Siedziba i jej adres:

ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot

Adres e-mail:

fundacja@ramtamtam.com

Data wpisu do KRS:

23 stycznia 2013 r.

Numer KRS:

0000447236

Numer REGON:

146520479

Członkowie zarządu:

Rafał Serwatka – prezes

Michał Chełminacki – wice prezes

Tomasz Pacucha – sekretarz

Cele statutowe fundacji:

a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d) promocja twórców i dzieł muzycznych,

e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:

Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., jej głównym założeniem jest wsparcie i pomoc młodym i niedoświadczonym muzykom oraz zespołom w stawianiu pierwszych kroków na krajowej scenie muzycznej. Codziennie w siedzibie Fundacji dyżuruje przynajmniej jeden z jej członków, udzielając nieodpłatnych konsultacji i porad w zakresie artystycznym (brzmienie, aranżacja, dobór instrumentów) i technicznym (organizacja koncertów, logistyka), dostępnych dla każdego zainteresowanego.

W roku 2015 działania Fundacji skupiły się na zorganizowaniu drugiej edycji projektu “WZMACNIACZ – wsparcie twórczości młodych zespołów muzycznych” współfinansowanym przez Gminę Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie zakładało wydanie płyty z nagraniami laureatów oraz serię koncertów w Operze Leśnej w Sopocie z udziałem wszystkich wyróżnionych zespołów. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

a) Promocja wydarzenia, przyjmowanie zgłoszeń, ogłoszenie wyników. (kwiecień-maj)

Informacje o konkursie zostały opublikowane na stronach internetowych Fundacji, nadesłane zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, prawidłowo zgłoszone utwory zostały przekazane jurorom (Kamil Wicik, dziennikarz muzyczny, redaktor Radia Gdańsk; Przemysław Gulda – dziennikarz muzyczny), wyłoniono 5 zespołów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wyniki zostały ogłoszone na stronach Fundacji.

b) Nagrania studyjne laureatów (lipiec-wrzesień)

W dniach 7-9 lipca zorganizowanych zostało 5 sześciogodzinnych sesji nagraniowych, po jednej dla każdego z laureatów konkursu. Nagrania zrealizowano w Sali Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot znajdującej się na terenie Opery Leśnej, gdzie zarejestrowano materiał instrumentalny techniką “na setkę”. Ścieżki wokalne i dodatkowe ślady instrumentalne nagrane zostały na przełomie sierpnia i września w Studio Ramtamtam w Sopocie.

c) Koncerty laureatów (28-29 sierpnia)

We współpracy z Bałtycką Agencją Artystyczną (BART) przygotowano weekendowy mini-festiwal Start-Up 2015, który odbył się w Operze Leśnej. Impreza była promowana przy pomocy plakatów, ulotek, informacji na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych BART-u i Fundacji Ramtamtam. Pierwszego dnia zaprezentowały się 3 zespoły konkursowe, gościem specjalnym byli Hatti Vatti i Lady Katee; drugi dzień to występ pozostałych dwojga laureatów oraz, na zakończenie, występ legendy trójmiejskiej sceny niezależnej – zespół Apteka.

d) Miks i mastering, produkcja płyty (październik-grudzień)

Nagrany materiał został poddany profesjonalnej obróbce audio, kazdy z zespołów miał możliwość czynnego udziału w nanoszeniu poprawek i nadaniu piosence ostatecznego kształtu. Wyprodukowano 237 egzemplarzy albumu, oprawę wizualną zaprojektował trójmiejski grafik Marcin Kucz.

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2015 roku.

Przychody Fundacji w 2015 roku:

dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 10000,00 PLN

Koszty Fundacji w 2015 roku:

na cele statutowe: 10.300,-PLN

administracja: 1.499,91 PLN

Dane dodatkowe o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2015.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 3.700,-

.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pozyczek w roku 2015.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokośći 0,33 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Sumy bilansowe w bilansie za 2015 rok wyniosły PLN
– aktywa trwałe – 0 PLN
– aktywa obrotowe – 30,65 PLN
– fundusze własne – 3.000,09 PLN

– zobowiązania – 30,65 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2015 złożona została deklaracja CIT 8.

W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.