Statut Fundacji Wpierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Rozdział IPostanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i ArtystycznychRamtamtam, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Ramtamtam.

2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Serwatkę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Nagórską – Protasiuk w Kancelarii Notarialnej ul. Jaśkowa Dolina 6/2, 80-252 Gdańsk , w dniu 20 grudnia 2012r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Sopot.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza Gdańska, Gdyni i Sopotu. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

§3

Organem nadzoru jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział IICele Fundacji

§7

1. Wszystkie działania Fundacji mają na celu wyłącznie cele dobroczynne, kulturalne, edukacyjne i naukowe zgodne z prawem polskim.

2. Celem Fundacji jest:

a. wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c. wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d. promocja twórców i dzieł muzycznych,
e. wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f. wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g. działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h. inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

§8

1. Sposoby realizacji celów:

a. stwarzanie warunków dla rozwoju młodych talentów w formie organizacji prób, koncertów, konkursów, audycji radiowych i telewizyjnych, sesji nagraniowych itp.,

b. organizowanie spotkań, lekcji, szkoleń, seminariów, wystaw, prezentacji programów edukacyjnych i muzycznych oraz innych form poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień muzycznych, podnoszących kwalifikacje twórców związanych z muzyką oraz służących promocji programu i Fundacji,

c. organizowaniu imprez kulturalnych: koncertów, wystaw, aukcji lub innych form działania mających na celu pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji,

d. wydawanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych,

e. opieka menadżerska nad zespołami muzycznymi,

f. tworzenie archiwum muzycznego,

g. pomoc finansowa przy renowacji instrumentów oraz sprzętu muzycznego,

h. wypożyczanie oraz organizacja sprzętu muzycznego, studyjnego i estradowego,

i. współpraca z czasopismami branżowymi,

j. pomoc w kompletowaniu członków zespołów muzycznych, organizacja muzyków sesyjnych na potrzeby prób i nagrań,

k. organizacja tras koncertowych i festiwali,

l. organizacja transportu dla zespołów,

m. prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej,

n. pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji, prowadzenie kampanii społeczno-kulturalnych,
o. współdziałanie z osobami, władzami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach w sprawach dotyczących rozwoju kultury i edukacji muzycznej, jej promocji na terenie kraju i za granicą.

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji
§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji,

c. zbiórek i imprez publicznych,

d. majątku fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11


1. Władzami Fundacji są:


a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Wszystkie decyzje władz fundacji podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

Rada Fundacji


§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym działanie na szkodę fundacji i nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, może nastąpić odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkowstwo w Radze wygasa w skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, złożonego pisemnie przez Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z członkowstwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Zarząd

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieograniczony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. Śmierci członka Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, jeżeli Zarząd lub jego poszczególni członkowie działają na szkodę Fundacji lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu spotkania ogólnie przyjętą drogą komunikacji co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.