SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2017
Nazwa fundacji:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam
Siedziba i jej adres:
ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot
Adres e-mail:
fundacja@ramtamtam.com
Data wpisu do KRS:
23 stycznia 2013 r.
Numer KRS:
0000447236
Numer REGON:
146520479
Członkowie zarządu:
Rafał Serwatka – prezes
Michał Chełminacki – wice prezes
Tomasz Pacucha – sekretarz
Cele statutowe fundacji:
a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,
b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,
c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,
d) promocja twórców i dzieł muzycznych,
e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,
f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji
zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,
g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,
h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.
Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:
Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., jej głównym założeniem jest
wsparcie i pomoc młodym i niedoświadczonym muzykom oraz zespołom w stawianiu pierwszych
kroków na krajowej scenie muzycznej. Codziennie w siedzibie Fundacji dyżuruje przynajmniej jeden
z jej członków, udzielając nieodpłatnych konsultacji i porad w zakresie artystycznym (brzmienie,
aranżacja, dobór instrumentów) i technicznym (organizacja koncertów, logistyka), dostępnych dla
każdego zainteresowanego.
W roku 2017 głównym zadaniem Fundacji były przygotowanie i realizacja 4 edycji konkursu
“WZMACNIACZ – wsparcie twórczości młodych zespołów muzycznych” (współfinansowanym
przez Gminę Miasta Sopotu).
Założeniem projektu było nagranie płyty-składanki zawierającej autorskie utwory wyróżnionych
zespołów. Sesja każdego z zespołów miała odbyć się w insteresującym miejscu w Sopocie,
wpasowując się swą akustyką w styl muzyczny zespołu. Drugą składową, był występ laureatów na
festiwalu Metropolia jest Okey, organizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach
projektu zrealizowano nastepujące zadania:
a) Promocja wydarzenia, przyjmowanie zgłoszeń, ogłoszenie wyników. (kwiecień-czerwiec)
Informacje o konkursie zostały opublikowane na stronach internetowych Fundacji, nadesłane
zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, prawidłowo zgłoszone utwory zostały
przekazane jurorom (Kamil Wicik, dziennikarz muzyczny, redaktor Radia Gdańsk; Przemysław Gulda
– dziennikarz muzyczny), wyłoniono trzech laureatów, oraz jeden zespół rezerwowy, których
zaprosiliśmy do udziału w projekcie, wyniki zostały ogłoszone na stronach Fundacji.
b) Sesje nagraniowe laureatów (sierpień-listopad)
Zorganizowane zostały trzy sesje nagraniowe: pierwsza w zabytkowej Willi Claaszena (obecnie
Muzeum Sopotu), druga na scenie Teatru na Plaży przy sopockim klubie Atelier, trzecia w
pomieszczeniach należących do Sal Prób Ramtamtam. Wszystkie zespoły zostały zarejstrowane
techniką “na setkę”, co pozwoliło uchwycić charakter muzyki zespołu w danej przestrzeni, co
zaowocowało niepowtarzalnym brzmieniem. Ścieżki wokalne i dodatkowe ślady instrumentalne
nagrane zostały na przełomie października i listopada w Studio Ramtamtam w Sopocie.
c) Miks i mastering, produkcja płyty (październik-grudzień)
Nagrany materiał został poddany profesjonalnej obróbce audio, kazdy z zespołów miał możliwość
czynnego udziału w nanoszeniu poprawek i nadaniu piosence ostatecznego kształtu.
Wyprodukowano 132 egzemplarze albumu, oprawę wizualną zaprojektował trójmiejski grafik
Marcin Kucz.
d) Premiera płyty, koncert laureatów (grudzień)
28 grudnia w gdańskim klubie Parlament odbył się koncert w ramach festiwalu Metroplia jest Okey,
organizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Laureaci konkursu Wzmacniacz
zaprezentowali na nim swoje utwory dzieląc scenę z zespołami: Apteka, Eurazja i Sinice. W trakcie
koncertów odbyła się premiera płyty-składanki na nośniku fizycznym (CD), album został
udostępniony do cyfrowego odsłuchu na profilu Fundacji w portalu bandcamp.com

Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2017 roku.
Przychody Fundacji w 2017 roku:
dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 10000,00 PLN
Koszty Fundacji w 2017 roku:
na cele statutowe: 10 300,14 PLN
administracja: 1 399,91 PLN
Dane dodatkowe o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2017.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 2 001 PLN
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2017.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokości 4,35 PLN
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Sumy bilansowe w bilansie za 2017 rok wyniosły PLN

  • aktywa trwałe – 0,00 PLN
  • aktywa obrotowe – 515,53 PLN
  • fundusze własne – 316,53 PLN
  • zobowiązania – 199,00 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.
Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2017 złożona została deklaracja CIT 8.
W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli