SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2016

Nazwa fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Siedziba i jej adres:

ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot

Adres e-mail:

fundacja@ramtamtam.com

Data wpisu do KRS:

23 stycznia 2013 r.

Numer KRS:

0000447236

Numer REGON:

146520479

Członkowie zarządu:

Rafał Serwatka – prezes

Michał Chełminacki – wice prezes

Tomasz Pacucha – sekretarz

Cele statutowe fundacji:

a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d) promocja twórców i dzieł muzycznych,

e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:

Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., jej głównym założeniem jest wsparcie i pomoc młodym i niedoświadczonym muzykom oraz zespołom w stawianiu pierwszych kroków na krajowej scenie muzycznej. Codziennie w siedzibie Fundacji dyżuruje przynajmniej jeden z jej członków, udzielając nieodpłatnych konsultacji i porad w zakresie artystycznym (brzmienie, aranżacja, dobór instrumentów) i technicznym (organizacja koncertów, logistyka), dostępnych dla każdego zainteresowanego.

W roku 2016 działania Fundacji skupiły się na reorganizacji konkursu “WZMACNIACZ – wsparcie twórczości młodych zespołów muzycznych” (współfinansowanym przez Gminę Miasta Sopotu) i zrealizowaniu jego trzeciej edycji. Założeniem projektu była seria koncertów laureatów w sopockim Teatrze na Plaży (w odróżnieniu od dwóch poprzednich koncertów, które odbyły się w Operze Leśnej, zmiana miała na celu pozyskanie większej publiczności – atrakcyjna lokalizacja Teatru na Plaży zapewniła większy dostęp do koncertów zarówno osobom zainteresowanym koncertem jak i przypadkowym słuchaczom), oraz nagranie płyty-składanki zawierającej autorskie utwory wyróżnionych zespołów. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

a) Promocja wydarzenia, przyjmowanie zgłoszeń, ogłoszenie wyników. (kwiecień-czerwiec)

Informacje o konkursie zostały opublikowane na stronach internetowych Fundacji, nadesłane zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, prawidłowo zgłoszone utwory zostały przekazane jurorom (Kamil Wicik, dziennikarz muzyczny, redaktor Radia Gdańsk; Przemysław Gulda – dziennikarz muzyczny), wyłoniono pięciu laureatów, oraz jeden zespół rezerwowy, których zaprosiliśmy do udziału w projekcie, wyniki zostały ogłoszone na stronach Fundacji.

b) Koncerty laureatów (23-24 sierpnia)

Festiwal Wzmacniacz 2016, odbył się 23-24 sierpnia w Teatrze na Plaży w Sopocie. Impreza była promowana przy pomocy plakatów, ulotek, informacji na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych TnP i Fundacji Ramtamtam. Pierwszego dnia zaprezentowały się 3 zespoły konkursowe (Plain Pattern), drugi dzień to występ pozostałych dwojga laureatów (Mad in Poland, Bixbit), festiwal zwieńczył koncert zespołu Nagrobki.

c) Nagrania studyjne laureatów (wrzesień-październik)

W dniach 5-7 września zorganizowane zostały 4 sześciogodzinne sesje nagraniowe, po jednej dla każdego z laureatów konkursu. Nagrania zrealizowano w Sali Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot znajdującej się na terenie Opery Leśnej, gdzie zarejestrowano materiał instrumentalny techniką “na setkę”. Ścieżki wokalne i dodatkowe ślady instrumentalne nagrane zostały na przełomie września i października w Studio Ramtamtam w Sopocie.

d) Miks i mastering, produkcja płyty (październik-grudzień)

Nagrany materiał został poddany profesjonalnej obróbce audio, kazdy z zespołów miał możliwość czynnego udziału w nanoszeniu poprawek i nadaniu piosence ostatecznego kształtu. Wyprodukowano ? egzemplarzy albumu, oprawę wizualną zaprojektował trójmiejski grafik Marcin Kucz. Album został udostępniony do cyfrowego odsłuchu na profilu Fundacji w portalu bandcamp.com

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2016 roku.

Przychody Fundacji w 2016 roku:

dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 10000,00 PLN

Koszty Fundacji w 2016 roku:

na cele statutowe: 10300 PLN

administracja: 1646,07 PLN

Dane dodatkowe o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2016.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 0 pln

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pozyczek w roku 2016.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokości 4,26 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Sumy bilansowe w bilansie za 2016 rok wyniosły PLN
– aktywa trwałe – 0 PLN
– aktywa obrotowe – 516,58 PLN
– fundusze własne – 1553,93 PLN

– zobowiązania – -1037,35 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2016 złożona została deklaracja CIT 8.

W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.