Konkurs Wzmacniacz 2017

 

Regulamin Przystąpienia do konkursu Wzmacniacz, organizowanego  przez Fundację Ramtamtam, współfinansowany ze środków Gminy Sopot

 

1. Informacje ogólne

1.2. Fundatorem nagród jest Fundacja Ramtamtam.

1.3. Termin zgłaszania prac upływa 5 czerwca 2017 r.

1.4. Oficjalna strona internetowa konkursu, znajduje się pod adresem: www.ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

1.5. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

2. Cel konkursu.

 

2.1. Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego młodzieży oraz integracja środowisk młodzieżowych, wspieranie amatorskiej twórczości wśród młodzieży, wsparcie młodych utalentowanych twórców oraz zespołów muzycznych prezentacja ich artystycznych osiągnięć, umożliwienie im zebrania doświadczeń, wsparcie w motywacji do działania i samokształcenia, umożliwienie prezentacji ich osiągnięć, wsparcie realizacji i produkcji muzycznej, zwiększenie wpływy kultury na życie społeczne.

 

3. Uczestnictwo w konkursie.

 

3.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

3.2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły muzyczne i pojedynczy muzycy, którzy nie mają w swoim dorobku artystycznym płyty długogrającej.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zapisanej osoby bądź osób do konkursu, w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści artystyczne zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru konkursu.

 

4. Etap I konkursu Wzmacniacz

 

4.1. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy, który może pobrać ze strony ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

4.2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma autorskimi utworami muzycznymi w postaci dwóch plików mp3 należy przesłać na adres fundacja@ramtamtam.com. W temacie maila należy wpisać nazwę zespołu i hasło “Wzmacniacz”.

4.3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 czerwca 2017r. o godzinie 23:59.

4.4. Z pośród nadesłanych prac Jury (Kamil Wicik, Przemysław Gulda, Tomasz Lipski) wyłoni 3 zespoły, które zostaną zaproszone do etapu II.

4.5. Ogłoszenie wyników etapu I nastąpi do 20 czerwca na stronie internetowej ramtamtam.com w zakładce Wzmacniacz.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania koncertu (przesłuchania) dla wybranych zespołów konkursowych w celu dokładnego zapoznania się z repertuarem zespołu i ewentualnego wyboru utworu na składankę CD.

 

5. Etap II konkursu Wzmacniacz

 

5.1. Laureaci etapu I zostaną zaproszeni do nagrania trzech utworów promujących ich działalność artystyczną.

5.2. Część instrumentalna zostanie nagrana techniką na 100-tkę w pomieszczeniach dostosowanych do stylu muzyki prezentowanego przez zespół w terminie od lipca do września 2017 roku. Ścieżki wokalne zostaną nagrane oddzielnie, w Studiu Ramtamtam w Sopocie, terminy zostaną ustalone indywidualnie z każdym zespołem.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do nagrań zespołu z listy rezerwowej w przypadku, gdy laureat konkursu nie może wziąć udziału w sesji nagraniowej.

5.3. Po nagraniu utwory zostaną zmiksowane i zmasteringowane oraz wydane w postaci płyt CD.

5.4. Premiera płyty odbędzie się podczas występu zespołów na Festiwalu Metropolia Jest Okey. Płyty zostaną przekazane dziennikarzom muzycznym, organizatorom festiwali oraz samym zespołom.

 

6. Etap III konkursu Wzmacniacz

 

6.1. Etap III odbędzie się w klubie Sfinks, Parlament lub klubie Ucho w dniach 26-30 grudnia 2017 roku, gdzie w ramach festiwalu Metropolia Jest Okey zostanie zorganizowany występ laureatów konkursu Wzmacniacz 2017.

6.2. Trzy zespoły, które zakwalifikują się do etapu II i III zobowiązane są do przesłania rider’ów technicznych do 15 lipca, do godziny 23:59 na adres fundacja@ramtamtam.com. W tytule maila należy podać nazwę zespołu oraz hasło “Rider”.

6.3. W etapie III będą uwzględnione tylko zespoły, które nadeślą rider’y.

 

9. Postanowienia końcowe

 

7.1. Prace muszą być pracami własnymi.

7.2. Zgłoszenie pracy oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

7.3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

7.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Organizatorzy mają prawo do zmiany puli nagród i wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest bardzo wysoki. Organizatorzy mają również prawo do odstąpienia od części nagród jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest niewystarczający. Opiekunom nagrodzonych prac uczniowskich mogą być również przyznane nagrody i wyróżnienia

7.6. Organizatorzy mają prawo do publikacji materiałów audio-wideo zarejestrowanych w czasie trwania projektu na swoich stronach internetowych oraz kontach w portalach muzycznych (Bandcamp, Soundcloud, Youtube), celem promocji twórczości laureatów oraz kolejnych edycji konkursu.

7.7. Organizatorzy mają prawo do zmiany dat nagrań i koncertów.

7.8. Decyzje podjęte przez Jury Przeglądu są niepodważalne i ostateczne.

 

karta_zgloszeniowa_wzmacniacz

Leave a Reply