Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2017

Nazwa fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Siedziba i jej adres:

ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot

Adres e-mail:

fundacja@ramtamtam.com

Data wpisu do KRS:

23 stycznia 2013 r.

Numer KRS:

0000447236

Numer REGON:

146520479

Członkowie zarządu:

Rafał Serwatka – prezes

Michał Chełminacki – wice prezes

Tomasz Pacucha – sekretarz

Cele statutowe fundacji:

a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d) promocja twórców i dzieł muzycznych,

e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:

Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., jej głównym założeniem jest wsparcie i pomoc młodym i niedoświadczonym muzykom oraz zespołom w stawianiu pierwszych kroków na krajowej scenie muzycznej. Codziennie w siedzibie Fundacji dyżuruje przynajmniej jeden z jej członków, udzielając nieodpłatnych konsultacji i porad w zakresie artystycznym (brzmienie, aranżacja, dobór instrumentów) i technicznym (organizacja koncertów, logistyka), dostępnych dla każdego zainteresowanego.

W roku 2017 głównym zadaniem Fundacji były przygotowanie i realizacja 4 edycji konkursu “WZMACNIACZ – wsparcie twórczości młodych zespołów muzycznych” (współfinansowanym przez Gminę Miasta Sopotu).

Założeniem projektu było nagranie płyty-składanki zawierającej autorskie utwory wyróżnionych zespołów. Sesja każdego z zespołów miała odbyć się w insteresującym miejscu w Sopocie, wpasowując się swą akustyką w styl muzyczny zespołu. Drugą składową, był występ laureatów na festiwalu Metropolia jest Okey, organizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach projektu zrealizowano nastepujące zadania:

a) Promocja wydarzenia, przyjmowanie zgłoszeń, ogłoszenie wyników. (kwiecień-czerwiec)

Informacje o konkursie zostały opublikowane na stronach internetowych Fundacji, nadesłane zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, prawidłowo zgłoszone utwory zostały przekazane jurorom (Kamil Wicik, dziennikarz muzyczny, redaktor Radia Gdańsk; Przemysław Gulda – dziennikarz muzyczny), wyłoniono trzech laureatów, oraz jeden zespół rezerwowy, których zaprosiliśmy do udziału w projekcie, wyniki zostały ogłoszone na stronach Fundacji.

b) Sesje nagraniowe laureatów (sierpień-listopad)

Zorganizowane zostały trzy sesje nagraniowe: pierwsza w zabytkowej Willi Claaszena (obecnie Muzeum Sopotu), druga na scenie Teatru na Plaży przy sopockim klubie Atelier, trzecia w pomieszczeniach należących do Sal Prób Ramtamtam. Wszystkie zespoły zostały zarejstrowane techniką “na setkę”, co pozwoliło uchwycić charakter muzyki zespołu w danej przestrzeni, co zaowocowało niepowtarzalnym brzmieniem. Ścieżki wokalne i dodatkowe ślady instrumentalne nagrane zostały na przełomie października i listopada w Studio Ramtamtam w Sopocie.

d) Miks i mastering, produkcja płyty (październik-grudzień)

Nagrany materiał został poddany profesjonalnej obróbce audio, kazdy z zespołów miał możliwość czynnego udziału w nanoszeniu poprawek i nadaniu piosence ostatecznego kształtu. Wyprodukowano 132 egzemplarzy albumu, oprawę wizualną zaprojektował trójmiejski grafik Marcin Kucz.

e) Premiera płyty, koncert laureatów (grudzień)

28 grudnia w gdańskim klubie Parlament odbył się koncert w ramach festiwalu Metroplia jest Okey, organizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Laureaci konkursu Wzmacniacz zaprezentowali na nim swoje utwory dzieląc scenę z zespołami: Apteka, Eurazja i Sinice. W trakcie koncertów odbyła się premiera płyty-składanki na nośniku fizycznym (CD), album został udostępniony do cyfrowego odsłuchu na profilu Fundacji w portalu bandcamp.com

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2017 roku.

Przychody Fundacji w 2017 roku:

dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 10000,00 PLN

Koszty Fundacji w 2017 roku:

na cele statutowe: 10 300,14 PLN

administracja: 1 399,91 PLN

Dane dodatkowe o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2017.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 2 001 PLN

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2017.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokości 4,35 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Sumy bilansowe w bilansie za 2017 rok wyniosły PLN
– aktywa trwałe – 0,00 PLN
– aktywa obrotowe – 515,53 PLN
– fundusze własne – 316,53 PLN

– zobowiązania – 199,00 PLN

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2017 złożona została deklaracja CIT 8.

W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.