Sprawozdanie 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

Nazwa fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam

Siedziba i jej adres:

ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot

Adres e-mail:

fundacja@ramtamtam.com

Data wpisu do KRS:

23 stycznia 2013 r.

Numer KRS:

0000447236

Numer REGON:

146520479

Członkowie zarządu:

Rafał Serwatka – prezes

Michał Chełminacki – wice prezes

Tomasz Pacucha – sekretarz

Cele statutowe fundacji:

a) wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

b) promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

c) wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

d) promocja twórców i dzieł muzycznych,

e) wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

f) wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

g) działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

h) inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.

Działalność ogólna i realizacja celów statutowych:

Fundacja Ramtamtam została ustanowiona 20 grudnia 2012r., rok 2013 został poświęcony na regulację kwestii formalnych związanych z Fundacją oraz wewenętrzną organizację działalności; ponadto przygotowany został wniosek o dotację projektu WZMACNIACZ z budżetu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ‘Kultura – Interwencje’, w związku z brakiem dofinansowania realizacja projektu została odłożona na rok 2014.

W roku 2013 Fundacja zrealizowała projekt KONCERT TRÓJMIEJSKICH ZESPOŁÓW na scenie RAMTAMTAM, dofinansowany przez Gminę Miasta Sopotu. Impreza odbyła sie w sopockim klubie S.F.I.N.K.S.700, na scenie zaprezentowały się młode zespoły z lokalnej sceny niezależnej: Splif, Masturbated Fuckear oraz Who Cares About Hookers. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

a) Przygotowanie i rozwieszenie plakatu promującego wydarzenie (autor: Ignacy Grabowski);

b) Promocja w lokalnych mediach;

(Gazeta Wyborcza Trójmiasto, dodatek ‘Co Jest Grane’)

http://rozrywka.trojmiasto.pl/Scena-Ramtamtam-Splif-Masturbated-Fuckear-Who-Cares-About-Hookers-imp364221.html

(portal internetowy trojmiasto.pl)

c) Nagranie i produkcja płyt promocyjnych zawierających po jednym utworze z repertuaru zespołów biorących udział w projekcie; płyty zostały rozdane pierwszym 50 uczestnikom imprezy;

d) Przygotowanie koszulek-nagród na potrzeby losowania, przeprowadzonego w ramach akcji promocyjnej przed koncertem;

e) Rejestracja audio-video imprezy, publikacja materiału w internecie.

https://www.youtube.com/watch?v=ooCKmbH62rs – koncert Splif,

https://www.youtube.com/watch?v=Zlu3JkRkTGg – koncert Masturbated Fuckear,

https://www.youtube.com/watch?v=JMN8pcstdjA – koncert Who Cares About Hookers.

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2013 roku.

Przychody Fundacji w 2013 roku:

dotacje na cele statutowe (z budżetu gminy): 1200,00 PLN

Koszty Fundacji w 2013 roku:

na cele statutowe:

administracja:

Dane dodatkowe o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2013.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Fundacja nie zawierała umów zleceń w roku 2013.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pozyczek w roku 2013.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na koncie Fundacji zawartym w Millenium Banku znajduje się kwota w wysokośći 40,00 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmnioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe, za rok 2013 złożona została deklaracja CIT 8.

W Fundacji nie przeporwadzano żadnej zewnętrzenej kontroli.